การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์
ชื่อ - สกุล : นางปวีณา ปิ่นทอง
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์
ผู้จัด : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 5 มิถุนายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 6 มิถุนายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :