การอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (รุ่นที่3)
ชื่อ - สกุล : นางปวีณา ปิ่นทอง
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (รุ่นที่3)
ผู้จัด : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 1 มีนาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 4 เมษายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :