ครูวิทยาศาสตร์วิถีใหม่ จัดการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไรให้น่าสนใจและสะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ชื่อ - สกุล : นางปวีณา ปิ่นทอง
หลักสูตร : ครูวิทยาศาสตร์วิถีใหม่ จัดการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไรให้น่าสนใจและสะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 4 สิงหาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 4 สิงหาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :