การอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
ชื่อ - สกุล : นางปวีณา ปิ่นทอง
หลักสูตร : การอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
ผู้จัด : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 4 มิถุนายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 6 มิถุนายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :