การอบรมเชิงปฏิบัติการ : การทดลองเคมีแบบย่อส่วน รุ่นที่ 7
ชื่อ - สกุล : นางปวีณา ปิ่นทอง
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ : การทดลองเคมีแบบย่อส่วน รุ่นที่ 7
ผู้จัด : โครงการ "ห้องเรียนเคมีดาว"
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 24 มิถุนายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 24 มิถุนายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :