ทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19
ชื่อ - สกุล : นางวารุณี สิทธิชัย
หลักสูตร : ทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19
ผู้จัด : สพม.37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 1 เมษายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 1 เมษายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :