อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยร่น กรณีความรุนแรง
ชื่อ - สกุล : นางอำพร พิยะ
หลักสูตร : อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยร่น กรณีความรุนแรง
ผู้จัด : สพฐ.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 28 มกราคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 7 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :