อบรมเป็นวิทยากร โครงการค่ายดาราศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2562
ชื่อ - สกุล : น.ส.ธิดา คำแสน
หลักสูตร : อบรมเป็นวิทยากร โครงการค่ายดาราศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2562
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ร่วมกับโรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 28 ธันวาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 28 ธันวาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :