งานสัมมนาครูแนะแนว ครั้งที่ 14
ชื่อ - สกุล : น.ส.ศิริกานต์ ไชยสาร
หลักสูตร : งานสัมมนาครูแนะแนว ครั้งที่ 14
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 2 ธันวาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 4 ธันวาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :