โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ
ชื่อ - สกุล : น.ส.ศิริกานต์ ไชยสาร
หลักสูตร : โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ
ผู้จัด : สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 21 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 21 สิงหาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :