การพัการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ชื่อ - สกุล : น.ส.ศิริกานต์ ไชยสาร
หลักสูตร : การพัการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 11 ตุลาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 11 ตุลาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :