การอบรมเชิงปฏิบัติการ G Suite for Education
ชื่อ - สกุล : น.ส.ศิริกานต์ ไชยสาร
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ G Suite for Education
ผู้จัด : โรงเรียนเชียงกลาง”ประชาพัฒนา”
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 27 มิถุนายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 27 มิถุนายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :