อบรมหลักสูตร การเข้าใจสื่อดิจิทัลระดับต้น
ชื่อ - สกุล : น.ส.นันท์นภัส ช่างพูด
หลักสูตร : อบรมหลักสูตร การเข้าใจสื่อดิจิทัลระดับต้น
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 17 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 17 สิงหาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :