การอบรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐาน (ว21/2560)
ชื่อ - สกุล : น.ส.ศุจินันท์ จริยา
หลักสูตร : การอบรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐาน (ว21/2560)
ผู้จัด : โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 16 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่สิ้นสุด : 16 กุมภาพันธ์ 2563
เอกสาร/หลักฐาน :