การขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 4
ชื่อ - สกุล : นายปุณณวิทย์ ปัญญาวรรณรักษ์
หลักสูตร : การขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 4
ผู้จัด : เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 6 ตุลาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 7 ตุลาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :