การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโีนา 2019 (COVID-19)ผ่านระบบการประชุมทางไกล
ชื่อ - สกุล : นางละมัย แซ่เต็น
หลักสูตร : การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโีนา 2019 (COVID-19)ผ่านระบบการประชุมทางไกล
ผู้จัด : กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 7 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 7 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :