มิติใหม่กับการอบรมออนไลน์สู่แนวทางการนำนวัตกรรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAAS 5 Steps ไปพัฒนาวิทยฐานะ รองรับทุกเกณฑ์การประเมินสำหรับครูทุกท่าน
ชื่อ - สกุล : นางสาวพิชญาลักษณ์ ฝากมิตร
หลักสูตร : มิติใหม่กับการอบรมออนไลน์สู่แนวทางการนำนวัตกรรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAAS 5 Steps ไปพัฒนาวิทยฐานะ รองรับทุกเกณฑ์การประเมินสำหรับครูทุกท่าน
ผู้จัด : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 21 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่สิ้นสุด : 21 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสาร/หลักฐาน :