โครงการพัฒนาครูในการวัดและประเมินผล
ชื่อ - สกุล : นางละมัย แซ่เต็น
หลักสูตร : โครงการพัฒนาครูในการวัดและประเมินผล
ผู้จัด : สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 9 ตุลาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 10 ตุลาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :