การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูในการวัดและประเมินผล
ชื่อ - สกุล : นายอภิญญา หมอป่า
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูในการวัดและประเมินผล
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 9 ตุลาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 10 ตุลาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :