การอบรมเชิงปฏิบัติการการCoachโจทย์โครงงานฐานวิจัยและการออกแบบโครงงาน ตามแนวคิดเพาะพันธ์ปัญญา
ชื่อ - สกุล : นายปุณณวิทย์ ปัญญาวรรณรักษ์
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการการCoachโจทย์โครงงานฐานวิจัยและการออกแบบโครงงาน ตามแนวคิดเพาะพันธ์ปัญญา
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 19 กันยายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 20 กันยายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :