การเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
ชื่อ - สกุล : นายมนตรี กาวี
หลักสูตร : การเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
ผู้จัด : สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 1 กรกฎาคม 2560
วันที่สิ้นสุด : 1 กรกฎาคม 2560
เอกสาร/หลักฐาน :