การทดสอบวัดความรู้ เรื่องนวัตกรรมการศึกษา
ชื่อ - สกุล : น.ส.ศุจินันท์ จริยา
หลักสูตร : การทดสอบวัดความรู้ เรื่องนวัตกรรมการศึกษา
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 8 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 8 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :