การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตรครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่องความร้อนรอบตัว
ชื่อ - สกุล : นายปุณณวิทย์ ปัญญาวรรณรักษ์
หลักสูตร : การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตรครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่องความร้อนรอบตัว
ผู้จัด : สำนกงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 3 กันยายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 24 กันยายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :