การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร กรรมการคุมสอบ
ชื่อ - สกุล : น.ส.มะลิวัลย์ ไชยโย
หลักสูตร : การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร กรรมการคุมสอบ
ผู้จัด : สทศ
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 15 เมษายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 18 เมษายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :