ทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ชื่อ - สกุล : น.ส.ศุจินันท์ จริยา
หลักสูตร : ทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ผู้จัด : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม.37
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 12 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 12 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :