เทคนิควิธีการสอนสังคมศึกษา โดยเน้นกระบวนการActiBe Learning เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยม
ชื่อ - สกุล : น.ส.จิตติมา เขื่อนคำ
หลักสูตร : เทคนิควิธีการสอนสังคมศึกษา โดยเน้นกระบวนการActiBe Learning เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยม
ผู้จัด : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 27 ธันวาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 27 ธันวาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :