การทดสอบความรู้ เรื่อง Application line สิ่งใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม "Line"
ชื่อ - สกุล : น.ส.ศุจินันท์ จริยา
หลักสูตร : การทดสอบความรู้ เรื่อง Application line สิ่งใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม "Line"
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 18 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 18 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :