การทดสอบความรู้ เรื่องสมรรถนะสำคัญสำหรับผู้เรียนตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2560
ชื่อ - สกุล : น.ส.ศุจินันท์ จริยา
หลักสูตร : การทดสอบความรู้ เรื่องสมรรถนะสำคัญสำหรับผู้เรียนตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2560
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 19 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 19 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :