การทดสอบวัดความรู้ เรื่องคำศัพท์เฉพาะในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ชื่อ - สกุล : น.ส.ศุจินันท์ จริยา
หลักสูตร : การทดสอบวัดความรู้ เรื่องคำศัพท์เฉพาะในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 19 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 19 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :