การอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (Individuat Devetopment Plan : ID Plan) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ชื่อ - สกุล : น.ส.ศุจินันท์ จริยา
หลักสูตร : การอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (Individuat Devetopment Plan : ID Plan) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 19 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 19 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :