การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เพื่อรองรับ "AEC"
ชื่อ - สกุล : น.ส.ศุจินันท์ จริยา
หลักสูตร : การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เพื่อรองรับ "AEC"
ผู้จัด : กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 22 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 24 สิงหาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :