ได้เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อทบทวนความรู้และพัฒนาตนเอง เครื่องหมายวสิชาชีพพิเศษลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ วิชา นักเดินทางไกล
ชื่อ - สกุล : น.ส.ศุจินันท์ จริยา
หลักสูตร : ได้เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อทบทวนความรู้และพัฒนาตนเอง เครื่องหมายวสิชาชีพพิเศษลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ วิชา นักเดินทางไกล
ผู้จัด : โรงเรียนปทุมคงคา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 24 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่สิ้นสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสาร/หลักฐาน :