อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือโคโรนา 2019(COVID-19)ผ่านระบบการประชุมทางไกล
ชื่อ - สกุล : น.ส.มัตติกา เสนสุวรรณกูล
หลักสูตร : อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือโคโรนา 2019(COVID-19)ผ่านระบบการประชุมทางไกล
ผู้จัด : คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 7 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 7 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :