เข้าร่วมนำเสนอและประกวดผลงาน Best Practice "เปิดบ้านรัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2561 สืบสารพระราชปณิธานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ชื่อ - สกุล : นางนัททิดา ระลึก
หลักสูตร : เข้าร่วมนำเสนอและประกวดผลงาน Best Practice "เปิดบ้านรัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2561 สืบสารพระราชปณิธานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ผู้จัด : กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 5 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่สิ้นสุด : 8 กุมภาพันธ์ 2562
เอกสาร/หลักฐาน :