ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างห้องเรียนออนไลน์ (Digital Literacy)
ชื่อ - สกุล : นางนัททิดา ระลึก
หลักสูตร : ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างห้องเรียนออนไลน์ (Digital Literacy)
ผู้จัด : โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 1 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 1 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :