ได้ผ่านการวัดและประเมินผลออนไลน์ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อ - สกุล : นางนัททิดา ระลึก
หลักสูตร : ได้ผ่านการวัดและประเมินผลออนไลน์ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 5 กรกฎาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 5 กรกฎาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :