ผ่านการอบรมวิธีการจัดหาพัสดุและเข้าระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
ชื่อ - สกุล : นายสมภพ ใจบุญ
หลักสูตร : ผ่านการอบรมวิธีการจัดหาพัสดุและเข้าระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 18 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่สิ้นสุด : 18 กุมภาพันธ์ 2563
เอกสาร/หลักฐาน :