เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกประจำปีงบประมาณ 2563วทาง
ชื่อ - สกุล : นางรุ่งนิภา คอนแก้ว
หลักสูตร : เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกประจำปีงบประมาณ 2563วทาง
ผู้จัด : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 4 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่สิ้นสุด : 4 กุมภาพันธ์ 2563
เอกสาร/หลักฐาน :