การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส COVIO - 19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อ - สกุล : นางชะบา สุดสม
หลักสูตร : การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส COVIO - 19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้จัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 30 มีนาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 30 มีนาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :