เป็นวิทยากร กิจกรรมค่ายเสริมสร้างความเป็นเลิศ ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ เด็กมัธยมน่าน
ชื่อ - สกุล : นางชะบา สุดสม
หลักสูตร : เป็นวิทยากร กิจกรรมค่ายเสริมสร้างความเป็นเลิศ ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ เด็กมัธยมน่าน
ผู้จัด : องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมกับ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 24 ตุลาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 24 ตุลาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :