หลักสูตรอบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล “ขนส่งทันใจ ลื่นไหลก็ไม่กลัว”
ชื่อ - สกุล : น.ส.วิลาวรรณ มงคล
หลักสูตร : หลักสูตรอบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล “ขนส่งทันใจ ลื่นไหลก็ไม่กลัว”
ผู้จัด : สพฐ.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 9 พฤษภาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 11 พฤษภาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :