โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอการสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”
ชื่อ - สกุล : น.ส.วิลาวรรณ มงคล
หลักสูตร : โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอการสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”
ผู้จัด : กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกระทรวงอื่นๆ
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 15 กันยายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 15 กันยายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :