อบรมเรื่องคำศัพท์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ชื่อ - สกุล : นางเสาวลักษณ์ สายสอน
หลักสูตร : อบรมเรื่องคำศัพท์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ผู้จัด : สพม.37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 10 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 10 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :