หลักสูตรออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ชื่อ - สกุล : น.ส.วิลาวรรณ มงคล
หลักสูตร : หลักสูตรออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ผู้จัด : ชมรมนักวิจัยทางหลักสูตรและการสอน
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 27 ตุลาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 27 ตุลาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :