การอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน Basic English
ชื่อ - สกุล : นายอภิญญา หมอป่า
หลักสูตร : การอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน Basic English
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 8 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 8 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :