อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์ตามแนวทางการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ฯ
ชื่อ - สกุล : นางเสาวลักษณ์ สายสอน
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์ตามแนวทางการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ฯ
ผู้จัด : โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 20 มีนาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 20 มีนาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :