อบรมหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนออนไลน์ Class Start
ชื่อ - สกุล : นางเสาวลักษณ์ สายสอน
หลักสูตร : อบรมหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนออนไลน์ Class Start
ผู้จัด : สพม.37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 5 ตุลาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 5 ตุลาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :