อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการสอนฟิสิกส์ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ชื่อ - สกุล : นางเสาวลักษณ์ สายสอน
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการสอนฟิสิกส์ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ผู้จัด : ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนมหิดล(โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร)
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 18 กรกฎาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 19 กรกฎาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :