อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายมหิดลวิทยานุสรณ์
ชื่อ - สกุล : นางเสาวลักษณ์ สายสอน
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายมหิดลวิทยานุสรณ์
ผู้จัด : ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนมหิดล(โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร)
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 6 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่สิ้นสุด : 7 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสาร/หลักฐาน :