การอบรมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างวิทยากรสนับสนุนการเรียนรู้ (Facilitator) การลดปัญหาหมอกควันผ่านกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบโรงเรียนพื้นที่สูง
ชื่อ - สกุล : น.ส.จริยา ใจยศ
หลักสูตร : การอบรมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างวิทยากรสนับสนุนการเรียนรู้ (Facilitator) การลดปัญหาหมอกควันผ่านกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบโรงเรียนพื้นที่สูง
ผู้จัด : วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระดับ : ภาค
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 30 มิถุนายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 30 มิถุนายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :